Rensning og bundmaling af både:

Der kommer nu fælles EU-regler for bundmalinger. Det sker efter at man i mange år har arbejdet hen imod dette. I lige så mange år har vi derfor her i Danmark haft nogle tidsbegrænsede særregler, der gjorde at vi trods alt havde brugbare malinger.

2018 bliver det sidste år vi må bruge mange af de nuværende malinger. Disse må sælges frem til 30. juni 2018 og anvendes resten af året.

Producenterne arbejder på at udvikle nye malinger, der overholder de nye EU-standarder. Hvilke malinger, der bliver tale om vides på indeværende tidspunkt (januar 2018).

Dansk Sejlunion udgav i maj 2003 et sæt retningslinier om håndtering af bundmalinger og affald herfra.

Undersøgelser har vist, at de største miljøpåvirkninger fremkommer ved afrensning af gammel maling i forbindelse med udskiftning af malingslaget, skift til nye malingstyper, reparation af glasfiberpest eller rustbehandlinger. Afrensningen skete tidligere ved afskrabning eller sandblæsning, hvorved der forekom et spild på pladsen.

Dansk Sejlunion anbefaler i retningslinierne, at alt malingsafskrab og slibestøv opsamles ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger. Endvidere anbefales det, at havnene anskaffer det pågældende afrensningsudstyr i et antal svarende til et anlæg pr. 100 både.

Et anlæg består af et vakuumskrabejern, en
excentersliber og en støvsuger med
tilhørende slanger, mundstykker og
forlængerledning.

Nappedam Bådelaug valgte straks at følge
disse anbefalinger ved at anskaffe
afrensningsudstyr, som stilles til rådighed for
medlemmerne – og som bliver flittigt brugt.

Det afrensede materiale bortskaffes som
“fast, blandet kemikalieaffald” via havnens og
kommunens ordning for kemikalieaffald.


Renseudstyret bestilles ved kontakt
til en af pladsmændene