Miljøpolitik.

Nappedam Bådelaug er en forening med en bred medlemsskare, der har interesse for fritidssejlads i kajakker, motorbåde og sejlbåde samt for fritidsfiskeri. Bådelaugets havn ligger inderst i Kalø Vig i et område, der er følsomt for miljøpåvirkninger, og tillige udgør en del af Nationalpark Mols Bjerge.

Det indre Kalø Vig er i Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.7, Århus Bugt målsat med miljømålet ”god tilstand”. Miljøtilstanden bedømmes ud fra dybdeudbredelsen af ålegræs, den økologiske tilstand og visse kemiske parametre. 

Det indre Kalø Vig opfylder ikke miljømålet ”god tilstand” i dag, idet fosfor- og især kvælstofbelastningen fortsat er for høj. Den kemiske tilstand f.s.a. visse tungmetaller mv. er god i Kalø Vig.

Med havnens beliggenhed i et 
naturskønt og følsomt område vil Nappedam Bådelaug søge at minimere miljøpåvirkningerne fra havneaktiviteterne. Desuden vil Lauget øge medlemmernes miljøbevidsthed i forbindelse med brug af havet og de kystnære arealer.

Bådelauget vil endvidere deltage aktivt i Dansk Sejlunions og FLID's arbejde med at udvikle et bæredygtigt miljø for de maritime sportsgrene.


Organisation.

Bestyrelsen for Nappedam Bådelaug er ansvarlig for miljøarbejdet i Bådelauget og på havnen. Bestyrelsen udpeger en miljøkoordinator, der varetager hjemmesiden sammen med Laugets webmaster, holder øje med forbrug og affaldsproduktion, fremkommer med forslag til nye miljøforbedringer samt stikprøvevis fører tilsyn med havnemiljøet og melder eventuelle mangler tilbage til bestyrelsen.

Bådelauget har engageret to pladsmænd og en køkkenansvarlig som ligeledes indgår i miljøarbejdet.

Endelig indgår alle medlemmer naturligvis i arbejdet, idet der kun kan opnås miljøforbedringer, hvis alle gør en indsats i forbindelse med udøvelsen af deres fritidsinteresse.

Miljøpolitik.

 

NappedamBådelaugerenforeningmedenbredmedlemsskare,derharinteresseforfritidssejladsikajakker,motorbådeogsejlbådesamtforfritidsfiskeri.BådelaugetshavnliggerinderstiKaløVigietområde,dererfølsomtformiljøpåvirkninger.

 

DetindreKaløVigeriMiljøministerietsVandplanforHovedvandopland1.7,ÅrhusBugtmålsatmedmiljømåletgodtilstand.Miljøtilstandenbedømmesudfradybdeudbredelsenafålegræs,denøkologisketilstandogvissekemiskeparametre.

 

Det indre Kalø Vig opfylder ikke miljømålet ”god tilstand” i dag, idet fosfor- og især kvælstofbelastningen fortsat er for høj. Den kemiske tilstand f.s.a. visse tungmetaller mv. er god i Kalø Vig.

 


MedhavnensbeliggenhedietnaturskøntogfølsomtområdevilNappedamBådelaugsøgeatminimeremiljøpåvirkningernefrahavneaktiviteterne.DesudenvilLaugetøgemedlemmernesmiljøbevidsthediforbindelsemedbrugafhavetogdekystnærearealer.

 

BådelaugetvilendvideredeltageaktivtiDanskSejlunionsarbejdemedatudvikleetbæredygtigtmiljøfordemaritimesportsgrene.

 

 

 

Organisation.

 

BestyrelsenforNappedamBådelaugeransvarligformiljøarbejdetiBådelaugetoghavnen.Bestyrelsenudpegerenmiljøkoordinator,dervaretagerhjemmesidensammenmedLaugetswebmaster,holderøjemedforbrugogaffaldsproduktion,fremkommermedforslagtilnyemiljøforbedringersamtstikprøvevisførertilsynmedhavnemiljøetogmeldereventuellemanglertilbagetilbestyrelsen.

 

Bådelaugetharengagerettopladsmændogenkøkkenansvarligsomligeledesindgårimiljøarbejdet.

 

Endeligindgårallemedlemmernaturligvisiarbejdet,idetderkunkanopnåsmiljøforbedringer,hvisallegørenindsatsiforbindelsemedudøvelsenafderesfritidsinteresse.